Här kan du läsa om de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga beskattningsreglerna för dig som är delägare i fåmansföretag. Vi beskriver vad som gäller i beskattningshänseende när du antingen får utdelning på dina kvalificerade aktier i ditt fåmansföretag eller säljer aktierna. Reglerna gäller för inkomståret 2017. Beloppen och procentsatserna ändras varje år.

Beskrivning är inte heltäckande utan ger bara en överblick. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10.

Utdelning
Utdelningen från dina aktier kan komma att beskattas i både inkomstslagen kapital och tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 % (30 % på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Gränsbeloppet kan räknas fram på två olika sätt. Enligt

1. förenklingsregeln

eller

2. huvudregeln.

Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som då äger andelen. Om du äger aktier i flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i högst ett av företagen.

Om du inte utnyttjar ditt gränsbelopp fullt ut i samband med utdelningen får du spara resterande del till nästa år eller till en eventuell försäljning av aktierna under året. Den delen kallas då sparat utdelningsutrymme. Du får dessutom räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta som för inkomståret 2017 uppgår till 3,27 %.

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln
Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 163 075 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet år 2016) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 163 075 kronor fördelas på antalet aktier i företaget. Äger du 50 % av aktierna blir ditt gränsbelopp för året alltså hälften av 163 075 kronor. Till det schabloniserade beloppet får du dessutom lägga till ditt eventuella sparade utdelningsutrymme.

Beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln: 163 075 kronor x Antal ägda aktier vid ingången av året/Totalt antal aktier vid ingången av året + Sparat utdelningsutrymme från förra året x 103,27 %.

Det finns en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2017 inte kan beskattas för mer än 5 535 000 kronor (90 inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst med anledning av utdelningen.

Gränsbelopp enligt huvudregeln
Beräknar du gränsbeloppet med huvudregeln ska du ta hänsyn till ett antal individuella faktorer: Omkostnadsbelopp x 9,27 % + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103,27 %.

Du får bara beräkna ett lönebaserat utrymme om du äger minst 4 procent av kapitalet i företaget vid tidpunkten för beräkningen av gränsbeloppet, dvs. den 1 januari inkomståret. Det finns ingen närståenderegel, så det är endast om du som delägare uppfyller ägarkravet som kommer du kommer kunna tillgodoräkna dig din del av löneunderlaget vid en gränsbeloppsberäkning enligt huvudregeln.

Om du hamnar under 4 %-spärren har du alltså ingen rätt att beräkna något lönebaserat utrymme. Du kan fortfarande använda dig av huvudregeln vid beräkning av gränsbeloppet men då kommer den beräkningen bara att omfatta omkostnadsbeloppet x 9,27 % + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103,27 %.

50 % av de kontanta lönerna under 2016 i företaget eller dotterföretag¹ till företaget utgör det lönebaserade utrymmet som du får lägga till vid beräkningen av gränsbeloppet. Det lönebaserade utrymmet för dig som delägare får däremot inte bli större än 50 gånger den egna kontanta lönen eller den kontanta lön som en närstående erhållit under 2016 från företaget eller något dotterföretag till företaget.

En förutsättning för att du ska få ta med ett lönebaserat utrymme, utöver kravet på att du ska äga minst 4 procent av kapitalet, är att du (eller närstående till dig) under 2016 har gjort egna löneuttag i företaget eller dess dotterföretag. Löneuttaget ska uppgå till minst 569 280 kronor eller 355 800 kronor plus 5 % av samtliga löner i företaget och dessa dotterföretag.
Precis som vid beräkning av gränsbeloppet enligt förenklingsregeln finns det en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2017 inte kan beskattas för mer än 5 535 000 kronor (90 inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst med anledning av utdelningen.

Kapitalvinst
Även när du säljer dina aktier gäller att kapitalvinsten kan komma att beskattas både i inkomstslagen kapital och tjänst. Hur mycket som hamnar var beror på hur mycket sparat utdelningsutrymme du har.

Den del av kapitalvinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 %. Den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst (ca 32 57 % kommunal och statlig inkomstskatt).

När aktierna säljs finns en begränsningsregel som gör att du för inkomståret 2017 aldrig kan beskattas för mer än 6 150 000 kronor (100 inkomstbasbelopp) i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen.

________________________________________

¹ Vid beräkningen av löneunderlaget definieras ett dotterföretag som ett företag, i vilket moderföretaget, direkt eller indirekt, äger mer än 50 procent av kapitalet. Om företaget är ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ska samtliga andelar i ett dotterföretag, direkt eller indirekt, ägas av moderföretaget.

Effecta Redovisning är en redovisningsbyrå på Ekerö som arbetar med företag i Stockholm.
Linda Ljusterfors är ägare och grundare av Effecta Redovisning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *